Učíme hravě a netradičně angličtinu na ZŠ – webinář

realizováno: 8. 3. 2023 – (4x 45 min) 9-12:15 hod.

Vzdělávací cíl

Účastník získá:

  • představu o tom, jak kvalitně vést hodiny angličtiny se zaměřením na žáky 6-11 let
  • metodické rady a náměty vedoucí k osvojování základů cizího jazyka
  • zásobník her, aktivit a námětů využitelných ve své pedagogické praxi

Obsah akce – podrobný přehled témat výuky

Na tomto semináři získáte základní představu, jak kvalitně vést hodiny angličtiny se zaměřením na děti 6–11 let. Dostanete sadu mnoha her, aktivit, písniček i básniček, které budete hned moci použít ve své praxi.

 

1) Představení se a úvodní aktivity na seznamování

- uvedení vzdělání a praxe lektorky z Česka i zahraničí

- aktivity v AJ vhodné na zapamatování jmen

- tipy na rutinní zábavný začátek každé hodiny AJ

- „ledolamky“

2) Základní struktura a délka hodiny (ZŠ)

- ideální rozvržení hodiny dle aktuálních vědeckých výzkumů

- délka a frekvence lekce v návaznosti na věk dětí

3) Sada písniček a básniček s různou obtížností

- praxí ověřená sada písniček a básniček

- hudebně – pohybová výuka (využití TPR)

- princip osobní zkušenosti při pamatování

4) Hry a aktivity vhodné na 1.st. ZŠ

- sada her a aktivit vhodných do uzavřených prostor

- metodický základ

5) Pomůcky do výuky na ZŠ

- práce s plyšákem s mladšími žáky (didaktické podklady a sdílení z praxe)

- doporučené základní vybavení na výuku AJ

6) Závěr

- další literatura + knížky na výuku pro žáky

- diskuse, otázky

- doporučení webových stránek s materiály

- rady, jak dále rozšiřovat své vzdělání v oblasti

Cena 800,-Kč   + DPH / osobu

 

Lektorka.: Mgr. Hana Čagánková

vzdělání: Učitelství pro 1. st. ZŠ + anglický jazyk pro 1.st. ZŠ, PDF UPOL
FCE (úroveň B2) – mezinárodní certifikát z angličtiny
SZZ z AJ (úroveň C1)
práce:
OSVČ: soukromá lektorka angličtiny pro děti i dospělé (od roku 2006 do současnosti) – ONLINE + OFFLINE
HPP: učitelka angličtiny a hudební výchovy a Montessori v soukromé DS Čtyřlístek v Olomouci (AJORODINKA o.p.s.)
pedagogická praxe: 16 let praxe s výukou angličtiny

Neakreditováno

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky - www.projektovedny.cz

Kontaktní tel.číslo pro bližší informace : +420608816131

Novinky ve školním roce 2022/2023 a Kontrola České školní inspekce - časté chyby škol

lektorka : Mgr. Eliška Wellech - advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i z dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

 

Novinky ve školním roce 2022/2023 - webinář

realizováno  16.2.2023  -12:30-14:30 hod.

Obsah:

Seminář se zaměří na novinky v oblasti legislativy pro školní rok 2022/2023, které se škol nejvíce dotknou, a to zejména na změnu vyhlášky o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, novelu zákona o pedagogických pracovnících, nové způsoby začlenění a financování školních psychologů a speciálních pedagogů, změny v pracovním právu po účinnosti evropské směrnice (DPP, DPČ).

Dále se bude věnovat problematice velké revize RVP ZV a specifickým úkolům České školní inspekce a prioritám kontrol pro tento školní rok.

Cena 500,-Kč + DPH / osobu

Kontrola České školní inspekce - časté chyby škol - webinář

realizováno :  9.3.2023 12:30-14:00 hod.

Obsah:

Webinář je zaměřen na problematiku kontrol České školní inspekce, a to převážně na chyby, se kterými se inspektoři ve škole setkávají. Kromě samotného představení problematických oblastí bude v průběhu přiblíženo, jak je možné chybám předcházet.

Cena 500,-Kč + DPH / osobu

 

 Možno realizovat v rámci OPJAK.

K dispozici účastníkům bude záznam webináře po dobu min. 14ti dní na webových stránkách.

Realizováno prostřednictvím platformy google meet.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky na webových stránkách

www.projektovedny.cz

Spolupráce v kolektivu  č.j.: MSMT-21713/2022-1-741 - (8 x 45 min.) nebo (4 x 45 min) realizováno přímo u účastníků dle požadavku

Spolupráce v kolektivu– (8x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Spolupráce v kolektivu– (4x 45 min.) č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

Možnost realizovat v rámci programu OPJAK, realizuje se přímo na pracovišti

Lektor: PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie. Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 

Obsah:

Chcete poznat svůj jedinečný tým? Pracovat na optimální atmosféře na pracovišti? Máme pro vás interaktivní workshop s koučkou PaedDr. Miluší Těthalovou.

Najdete své silné stránky a talenty v týmu. Kdo a jak týmu přispívá. Pojmenujeme vaše silní stránky.

Najdete své motivace. Zažijete týmovou atmosféru jinak a efektivně!

"Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené."

Týmové role, které definoval Meredith Belbin, jsou široce využívány v nejúspěšnějších organizacích po celém světě. Tím, že poznáme své silné stránky, dokážeme je mnohem lépe využít jak ve svůj prospěch a slabé stránky dokážeme zvládat, tím nejvhodnějším způsobem.

Jsme úspěšnější, když lépe známe své silné stránky a umíme je využít ve prospěch týmu a současně zvládáme své přípustné slabé stránky.

Pomocí dotazníku identifikujete 8 týmových rolí. Dozvíte se, které vaše role jsou nejpřirozenější a tedy nejvhodnější, které jste schopni zastupovat v případě potřeby, a které pro vás nejsou vhodné za žádných okolností.

Cena – 8x 45 min.: 2800,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

             4x 45 min.: 2700,- Kč + DPH - č.j. akreditace: MSMT-21713/2022-1-741

V případě zájmu je k dispozici i v online formě – 8 hod (8x 45 min.) – 2800,- Kč + DPH

                                                                                   4 hod. (4 x 45 min.) – 2700,- Kč + DPH

Max. počet účastníků 20.

Možnost přihlášení – web – www.projektovedny.cz – odkaz přihláška.

Spisová služba v elektronické podobě v praxi škol - čj. akreditace – MSMT-7572/2021-1-290

realizováno 14.3.2023 - 09:00 12:30 hod.

 

Seminář je určen školám a školským zařízením. Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:

1.část - 90 minut

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona

Tvorba spisových řádů

Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů v rámci eSSL – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

2.část - 90 minut

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.

Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty

Dotazy, diskuse

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

GRAMOFOMOTORICKÝ KURZ

Čj. akreditace: MSMT – MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit  13. a 14.2.2023 / 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. - platforma google meet

Cílem webináře je seznámit účastníkem s obsahem grafomotorického kurzu a připravit je na reálné používání jednotlivých lekcí v práci s dětmi.

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

1) Grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP

2) GRAFOMOTORICKÝ KURZ – realizace jednotlivých lekcí -. 

3)Související info – nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, náměty do výuky pro elementaristy.

Výstupem bude záznam z webináře + prezentace lektorky. Počet účastníků je omezen.

Cena: 2100 + DPH / osoba

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - www.projektovedny.cz