Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – I.část

Vznik, změny a skončení pracovních poměrů, tj. pracovní smlouva a jak ji správně sjednat, zkušební doba, náležitosti, pracovní poměry na dobu určitou, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, přeložení do jiného místa výkonu práce, odvolání vedoucího zaměstnance, konkurenční doložky, skončení pracovních poměrů, typy, druhy, důvody, nároky zaměstnance, soudní praxe a judikatura ke skončení prac. poměrů, pracovní doba a doba odpočinku, tj. typy a druhy pracovní doby, režimy prac. doby a její rozvržení, pružná prac. doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, doby odpočinku, práce přesčas, sjednání kratší pracovní doby a její změna, pracovní volno při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdrav. Zařízení, „převádění“ odpracovaných hodin do dalších měsíců, diskuse k výše uvedeným tématům, možnost řešení konkrétních případů-dotazů ze strany účastníků semináře

 Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – II. část

odměňování za práci z pohledu pracovněprávního, tj. mzda, odměna, systémy odměňování, skladba mzdy(pevná a pohyblivá část mzdy)mzdové příplatky, aplikace minimální mzdy, kritéria pro přiznání některé ze složek mzdy, sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a rovné zacházení, dohoda o srážkách ze mzdy k zajištění budoucího dluhu atd.

překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance, tj. prostoje, nepříznivé povětrnostní vlivy, částečná nezaměstnanost, právní možnosti řešení část. nezaměstnanosti, možnosti kombinace různých systémů, překážky v práci na straně zaměstnance, zrušení karenční doby, vyřízení nových dokladů jako překážka v práci, rehabilitace jako překážka v práci, vysoké teploty na pracovišti a překážka v práci, jiné překážky na straně zaměstnavatele a výpovědní doba,

dovolená, vznik nároku, druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, výpočet dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, zdravotní volno a právo zaměstnance na dovolenou, krácení dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené, přečerpaná dovolená a vrácení vyplacené náhrady mzdy atd., zastřené agenturní zaměstnávání a jeho znaky, inspekce práce a poskytnutí součinnosti zaměstnavatelem v praxi ,doručování v pracovněprávních vztazích, podmínky, osobní doručování, doručování pomocí provozovatele poštovních služeb, fikce doručení, nová navrhovaná úprava

Cena: 3.600 Kč + DPH

Obsah: Na tomto semináři získáte orientaci v základních pravidlech výkonu práce z domova spolu s možností využití. Dozvíte se, jak efektivně nastavit režim práce z domova, jaké dokumenty následně připravit, parametry BOZP, jaké náklady bude zaměstnavatel kompenzovat, jak řešit rozvržení pracovní doby a jak to bude např. se stravenkami při home office a podobně. Seminář poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady.

Cena: 1.800 Kč + DPH

seminář i webinář   Současná situace mnohých společností je kvůli pandemii SARS-CoV-2 velmi složitá a nejistá a nutí podnikatele hledat úspory v provozu, investicích nebo nákladech. Jedním z velkých nákladů jsou samozřejmě také zaměstnanci a je logické, že s poklesem poptávky nebo zákazem činnosti musí představitelé společností řešit snížení nákladů také propouštěním svých zaměstnanců. Bohužel, v praxi často dochází k tomu, že výpovědi jsou neplatné, což samozřejmě přináší další náklady na kompenzace náhrady mzdy, na právní zastoupení nebo na pokračující pracovní poměr. V tomto kurzu Vám osvětlíme přijatelná řešení v souladu s právními předpisy a judikaturou tak, abyste se případným soudním sporům vyvarovali, předešli nepříjemnostem, finančním výdajům a následným sankcím. Dostanete praktický návod, jak v jednotlivých případech správně postupovat a upozorníme Vás také na nejčastější prohřešky ze strany zaměstnavatele.

Cena webináře: 1.800 Kč + DPH

Zaměstnavatelé mají z pohledu pracovního práva řadu povinností. Zákoník práce však v mnoha případech podrobnější úpravu některých ustanovení neobsahuje, a je proto nutné znát soudní rozhodnutí týkající se dané oblasti. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili seminář, ve kterém získáte
ucelený přehled o pracovněprávní legislativě, seznámíte se s nejčastějšími chybami, kterých se zaměstnavatelé v pracovněprávních vztazích dopouštějí a budete schopni zabránit sankcím jak ze strany samotných zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů. Kromě informací o podstatných tématech pracovněprávních vztahů se rovněž seznámíte s nejnovější judikaturou (k datu konání kurzu).

Obsah semináře:
• vznik pracovního poměru (požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, dohoda o srážkách ze mzdy, pracovní náplň),
• flexibilní formy zaměstnávání,
• odměňování a bonusy včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování,
• mzdový výměr a dohoda o mzdě,
• „sick days“,
• práce přesčas,
• právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené, zkrácení doby pro oznámení),
• odpovědnost za škodu včetně nároků z bossingu zaměstnance či odpovědnosti zaměstnance za schodek,
• započtení na mzdu (náhrada škody),
• nejnovější rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru - nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru, zdravotní důvody, porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity,
• doručování v pracovněprávních vztazích,
• audiovizuální záznam jako důkazy v pracovněprávních sporech
• využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
• konkurenční doložka a její úskalí
• nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání
• informace o právech a povinnostech zaměstnavatelů s ohledem na omezení provozu a ekonomické dopady v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.
• diskuze, dotazy.

Cena: 1.800 Kč + DPH

Obsah: Jak psát obchodní smlouvy Mít dobře a dle všech náležitostí sepsanou obchodní smlouvu je pro každého podnikatele naprostou nezbytností – i drobná chyba se může projevit ve zpoždění plateb, problémech s definicí kvality nebo v nejhorším případě v nemožnosti dostát svým závazkům. V tomto kurzu Vás naučíme, jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá. Budete v duchu správné aplikace stále ještě nového kodexu upozorněni na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět.

Cena: 1.800 Kč + DPH