Porušení smlouvy a možné důsledky – seminář i webinář

Obsah : Cílem semináře je poskytnout účastníkům právní rámec při porušování smluv dle úpravy v novém občanském zákoníku. Kromě vymezení a detailního popisu jednotlivých následků porušení smlouvy budou účastníkům také doporučena opatření jak v situaci dlužníka, tak v pozici věřitele, součástí semináře je také smluvní ochrana proti porušení smlouvy druhou smluvní stranou (fáze prevenční) a v neposlední řadě také rady, jak co nejlépe absolvovat fázi následující po porušení smlouvy (fáze post-kontraktační).

1.Předsmluvní odpovědnost.
2.Odpovědnost za prodlení.
3.Zajišťovací instituty.
4.Úroky z prodlení – výklad, předpoklady uplatnění, vazby k ostatním sankčním institutům.
5. Penále, sankce a jiné sankční mechanismy.
6. Smluvní pokuta.
7.Využití závdavku (problémové otázky nové právní úpravy, jeho vztah k jiným sankčním institutům).
8. Smluvně předvídatelné důsledky (výpověď, odstoupení od smlouvy)
9. Odpovědnost za vady.
10. Odpovědnost za škodu.
11. Závěr, diskuse

Cena: 1.800 Kč + DPH/ osobu