PRACOVNÍ PRÁVO – DVOUDENNÍ KURZ – seminář i webinář

Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – I.část

Vznik, změny a skončení pracovních poměrů, tj. pracovní smlouva a jak ji správně sjednat, zkušební doba, náležitosti, pracovní poměry na dobu určitou, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, přeložení do jiného místa výkonu práce, odvolání vedoucího zaměstnance, konkurenční doložky, skončení pracovních poměrů, typy, druhy, důvody, nároky zaměstnance, soudní praxe a judikatura ke skončení prac. poměrů, pracovní doba a doba odpočinku, tj. typy a druhy pracovní doby, režimy prac. doby a její rozvržení, pružná prac. doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, doby odpočinku, práce přesčas, sjednání kratší pracovní doby a její změna, pracovní volno při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdrav. Zařízení, „převádění“ odpracovaných hodin do dalších měsíců, diskuse k výše uvedeným tématům, možnost řešení konkrétních případů-dotazů ze strany účastníků semináře

 Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – II. část

odměňování za práci z pohledu pracovněprávního, tj. mzda, odměna, systémy odměňování, skladba mzdy(pevná a pohyblivá část mzdy)mzdové příplatky, aplikace minimální mzdy, kritéria pro přiznání některé ze složek mzdy, sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a rovné zacházení, dohoda o srážkách ze mzdy k zajištění budoucího dluhu atd.

překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance, tj. prostoje, nepříznivé povětrnostní vlivy, částečná nezaměstnanost, právní možnosti řešení část. nezaměstnanosti, možnosti kombinace různých systémů, překážky v práci na straně zaměstnance, zrušení karenční doby, vyřízení nových dokladů jako překážka v práci, rehabilitace jako překážka v práci, vysoké teploty na pracovišti a překážka v práci, jiné překážky na straně zaměstnavatele a výpovědní doba,

dovolená, vznik nároku, druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, výpočet dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, zdravotní volno a právo zaměstnance na dovolenou, krácení dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené, přečerpaná dovolená a vrácení vyplacené náhrady mzdy atd., zastřené agenturní zaměstnávání a jeho znaky, inspekce práce a poskytnutí součinnosti zaměstnavatelem v praxi ,doručování v pracovněprávních vztazích, podmínky, osobní doručování, doručování pomocí provozovatele poštovních služeb, fikce doručení, nová navrhovaná úprava

Cena: 3.600 Kč + DPH