Spisová služba v listinné podobě v praxi škol - otevřený termín

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona

Tvorba spisových řádů

Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – spisová služba v listinné podobě – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů.

Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty

Dotazy, diskuse

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička
Cena 500,-Kč+ DPH/osobu